Braun D 8013 Electric Toothbrush User Manual


 
8
Slovensk˘
Tento v˘robok Oral-B AdvancePower bol
vyvinut˘ v spolupráci s v˘znamn˘mi zubn˘mi
‰pecialistami na efektívne odstraÀovanie
plaku zo v‰etk˘ch miest na va‰ich zuboch.
Je urãen˘ na kaÏdodenné pouÏívanie pre celú
rodinu.
Pred prv˘m pouÏitím si prosím pozorne
preãítajte tento návod na obsluhu.
DôleÏité
Pravidelne kontrolujte, ãi nie je po‰koden˘
sieÈov˘ prívod. Ak áno, zaneste nabíjaciu
jednotku (E) do servisného strediska Braun.
Po‰koden˘ alebo nefunkãn˘ prístroj sa
nesmie ìalej pouÏívaÈ.
Popis
A V˘menná kefka
B Spínaã zapnutia
C Spínaã vypnutia
D DrÏadlo
E Nabíjacia jednotka
Technické údaje
Napájanie: viì. typov˘ ‰títok na spodnej
strane nabíjacej jednotky
Napätie v ãasti drÏadla: 1,2 V
Pripojenie a nabíjanie
Táto zubná kefka je elektricky bezpeãná a
môÏe sa pouÏívaÈ v kúpeºni.
Nabíjaciu jednotku zapojte do zásuvky
elektrickej siete. Na nabíjaciu jednotku
nasaìte drÏadlo. Rukovat musi byt
vypnuta.
Po 16 hodinách je prístroj úplne nabit˘ a
poskytuje dobu prevádzky cca 20 minút.
Pri kaÏdodennom pouÏívaní prístroja
nechajte drÏadlo nasadené na zapojenej
nabíjacej jednotke, takto bude prístroj
vÏdy úplne nabit˘. Prebíjanie nie je moÏné.
StarostlivosÈ o akumulátorovú batériu
Aby sa udrÏala plná nabíjacia kapacita
akumulátorovej batérie, nabíjaciu jednotku
odpojte kaÏd˘ch 6 mesiacov zo siete a
pravideln˘m pouÏívaním drÏadlo vybite.
PouÏitie prístroja
S touto zubnou kefkou môÏete pouÏívaÈ
akúkoºvek dobrú zubnú pastu.
Aby ste zabránili rozstrekovaniu, najprv
priloÏte kefku k zubom a aÏ potom prístroj
zapnite.
Kefku veìte pomaly od jedného zubu k
druhému a povrch kaÏdého zubu ãistite
niekoºko sekúnd.
Zuby a ìasná ãistite najprv z vonkaj‰ej a
potom z vnútornej strany a nakoniec
vyãistite plochy skusu.
Na kefku príli‰ netlaãte, jednoducho ju
nechajte, aby sama vykonala celú prácu.
Na dokonalé odstránenie zubného plaku je
potrebné zuby ãistiÈ minimálne dve minúty.
âasovaã
(iba D 8511, D 8513)
Zabudovan˘ ãasovaã si pamätá
uplynulú dobu ãistenia. Po dvoch
minútach dá ãasovaã signál krátkym
preru‰ením pohybu kefky.
V priebehu prv˘ch dní pouÏívania tohto
prístroja môÏe dochádzaÈ k slabému
krvácaniu ìasien, ktoré v‰ak zvyãajne po
niekoºk˘ch dÀoch zmizne. Ak krvácanie
pretrváva dlh‰ie neÏ dva t˘Ïdne, obráÈte sa
prosím na vá‰ho zubného lekára.
Zubní lekári odporúãajú vymeniÈ akúkoºvek
zubnú kefku vÏdy po 3 mesiacoch, pretoÏe
opotrebované vlákna kefky nemôÏu odstrániÈ
plak zo zubov tak efektívne ako nové
vlákna. Preto je v˘menná kefka vybavená
indikacn˘mi vláknami INDICATOR
®
(I.a).
Pri správnom ãistení zubov, dvakrát denne
dve minúty, zmizne po 3 mesiacoch z poloviny
farba vlákien v závislosti od typu pouÏívanej
zubnej pasty (I.b).
Ak sa vlákna deformujú skôr, neÏ sa zaãne
strácaÈ farba (I.c), znamená to, Ïe na zuby a
ìasná príli‰ tlaãíte.
V
˘mena náhradn˘ch kefiek
MoÏnosÈ zakúpiÈ v maloobchodn˘ch
predajniach alebo v servisn˘ch strediskách
Braun.
âistenie
Po pouÏití oplachujte niekoºko sekúnd drÏadlo
s v˘mennou kefkou pod teãúcou vodou,
priãom drÏadlo nechajte zapnuté (II) Potom
drÏadlo vypnite a vyberte kefovú hlavu. Oba
diely oddelene opláchnite pod teãúcou vodou
(III) a utrite ich dosucha.
Takisto vyãistite obãas nabíjaciu jednotku
vlhkou handriãkou.
Poznámka k Ïivotnému prostrediu
Tento v˘robok obsahuje nikel-
kadmiové akumulátorové batérie. V
záujme ochrany Ïivotného prostredia
nevyhadzujte v˘robok po ukonãení
jeho Ïivotnosti do beÏného
domového odpadu. MôÏete ho
odovzdaÈ v servisnom stredisku Braun.
Ak v‰ak chcete batériu rad‰ej odstrániÈ sami,
preãítajte si odstavec «Vyberanie
akumulátorovej batérie» (strana 12).
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto
spotfiebiãa je 63,5 dB(A), ão predstavuje
hladinu A akustického v˘konu vzhºadom na
referenãn˘ akustick˘ v˘kon 1 pW.
Zmeny sú vyhradené.
Cd
4731328_D8011/D8511_AMEE Seite 8 Donnerstag, 8. Januar 2