Braun D 8013 Electric Toothbrush User Manual


 
5
Polski
Elektryczna szczoteczka do z´bów Oral-B
AdvancePower zosta∏a opracowana we
wspó∏pracy ze stomatologami o du˝ym
autorytecie naukowym. Jest przeznaczona do
codziennego, skutecznego usuwania p∏ytki
naz´bnej ze wszystkich powierzchni z´bów.
Zaprojektowana dla ca∏ej rodziny.
Przed rozpocz´ciem u˝ytkowania urzàdzenia
prosimy dok∏adnie przeczytaç instrukcj´
obs∏ugi.
Uwa
ga
Przewód zasilajàcy wymaga okresowego
kontrolowania.
W przypadku zauwa˝enia uszkodzenia
dostarczyç blok ∏adowarki (E) do
autoryzowanego zak∏adu serwisowego.
Uszkodzony lub nieprawid∏owo dzia∏ajàcy
blok ∏adowarki nie nadaje si´ do u˝ytku.
Opis urzàdzenia
A Wymienna koƒcówka szczoteczki do
z´bów
B W∏àcznik
C Wy∏àcznik
D Uchwyt szczoteczk (blok nap´dowy)
E Blok ∏adowarki
Dane techniczne
Zasilanie: patrz spód ∏adowarki
Napi´cie: 1,2 V
Pod∏àczenie i ∏adowanie
Szczoteczka elektryczna posiada izolacj´
elektrycznà, dzi´ki temu urzàdzenie mo˝e byç
u˝ywane w ∏azience bez stosowania
dodatkowych Êrodków ostro˝noÊci.
Pod∏àczyç blok ∏adowarki do sieci.
UmieÊciç blok nap´dowy na gnieêdzie
∏adowarki. Sczczoteczka musi byç
wy∏àczona.
Akumulator jest w pe∏ni na∏adowany po
16 godzinach. Zapewnia on oko∏o 20 minut
pracy urzàdzenia.
Podczas codziennego u˝ytkowania
uchwyt szczoteczki mo˝e pozostawaç na
pod∏àczonym do sieci gnieêdzie ∏adowarki.
Akumulator jest zabezpieczony przed
prze∏adowaniem.
Konserwa
cja akumulatora
W celu unikni´cia efektu zmniejszenia
pojemnoÊci akumulatora, nale˝y okresowo
od∏àczaç blok ∏adowarki od sieci i ca∏kowicie
roz∏adowywaç akumulator poprzez normalnà
prac´. CzynnoÊci te trzeba wykonywaç
przynajmniej raz na 6 miesi´cy.
Obs∏uga szczoteczki elektrycznej
Szczoteczka elektryczna mo˝e byç u˝ywana
ze wszystkimi pastami do z´bów dost´pnymi
na rynku.
W celu unikni´cia rozpryskiwania pasty,
nap´d szczoteczki w∏àczaç dopiero po
przy∏o˝eniu szczoteczki do z´bów.
Prowadziç szczoteczk´ powoli od jednego
z´ba do drugiego, myç przez kilka sekund
powierzchni´ ka˝dego z´ba.
Szczotkowaç dok∏adnie zarówno z´by jak
i dziàs∏a, zaczynajàc od zewn´trznej,
nast´pnie po wewn´trznej stronie z´bów i
na koniec po powierzchni ˝ujàcej ka˝dego
z´ba.
Szczotkuj bez silnego nacisku lub tarcia,
pozwól szczoteczce wykonywaç
automatycznie ruchy myjàce.
W celu dok∏adnego usuni´cia p∏ytki
naz´bnej, szczotkowaç przez co najmniej
dwie minuty.
S
ygnalizacja czasu czyszczenia z´bów
(D 8511, dotyczy tylko D 8513)
Urzàdzenie jest wyposa˝one w
pami´ciowy uk∏ad odmierzajàcy
czas czyszczenia z´bów. Up∏yni´cie
dwóch minut jest sygnalizowane
kilkoma krótkimi wy∏àczeniami nap´du
szczoteczki.
W ciàgu pierwszych dni po rozpocz´ciu
szczotkowania mo˝e wyst´powaç lekkie
krwawienie dziàse∏, które powinno ustaç po
up∏ywie kilku dni. W przypadku utrzymywania
si´ krwawienia dziàse∏ ponad dwa tygodnie
nale˝y skonsultowaç si´ ze stomatologiem
lub higienistkà.
DentyÊci zalecajà, aby koƒcówk´ szczoteczki
do z´bów wymieniaç co 3 miesiàce, poniewa˝
zu˝yta szczoteczka niedok∏adnie usuwa
p∏ytk´ naz´bnà. Koƒcówka wymienna
szczoteczki wyposa˝ona jest we w∏ókna
INDICATOR
®
wskazujàce stopieƒ zu˝ycia
szczoteczki (I.a).
W przypadku prawid∏owego czyszczenia
z´bów - dwa razy dziennie po 2 minuty - po
3 miesiàcach nast´puje odbarwienie po∏owy
d∏ugoÊci zielonego w∏osia (I.b) (przy
za∏o˝eniu, ˝e u˝ywa si´ pasty do z´bów).
Zniszczenie w∏ókien przed up∏ywem
3 miesi´cy mo˝e oznaczç zbyt du˝y nacisk
szczoteczki na z´by podczas mycia (I.c).
W
ymenne koƒcówki
Koƒcówki dost´pne w sklepach z artyku∏ami
AGD i du˝ych sklepach samoobs∏ugowych
lub w serwisie Braun.
Czyszczenie
Po ka˝dym u˝yciu dok∏adnie p∏ukaç
koƒcówk´ szczoteczki przez kilka sekund pod
bie˝àcà wodà, z w∏àczonym nap´dem
szczoteczki (II). Nast´pnie wy∏àczyç nap´d i
zdjàç koƒcówk´ szczoteczki. Obie cz´Êci
urzàdzenia umyç osobno pod bie˝àcà wodà
(III) i osuszyç. Blok ∏adowarki czyÊciç
okresowo wilgotnym r´cznikiem.
Ochrona Êrodowiska naturalnego
Urzàdzenie jest wyposa˝one w
akumulator niklowo - kadmiowy.
Ze wzgl´du na ochron´ Êrodowiska
naturalnego, zu˝ytych akumulatorów
nie nale˝y wyrzucaç z odpadkami
gospodarstwa domowego. Zu˝yty
akumulator mo˝e zostaç wyj´ty przez
autoryzowany serwis.
W przypadku samodzielnego wyjmowania
akumulatora nale˝y post´powaç zgodnie ze
wskazówkami zamieszczonymi w instrukcji
obs∏ugi «Wymiana zu˝ytego akumulatora»
(str. 12).
Zastrzega si´ prawo do dokonywania zmian.
Cd
4731328_D8011/D8511_AMEE Seite 5 Donnerstag, 8. Januar 2