Braun D 8013 Electric Toothbrush User Manual


 
7
âesk˘
Tento v˘robek Oral-B AdvancePower byl
vyvinut ve spolupráci s pfiedními zubními
specialisty pro efektivní odstraÀování plaku
ze v‰ech míst va‰ich zubÛ. Je urãen pro
kaÏdodenní pouÏívání celou rodinou.
Pfied prvním pouÏitím si prosím peãlivû
pfieãtûte tento návod k obsluze.
DÛleÏité
Pravidelnû kontrolujte, zda není po‰kozen
síÈov˘ pfiívod. Pokud ano, pfiedejte nabíjecí
jednotku (E) do servisního stfiediska Braun.
Po‰kozen˘ nebo nefunkãní pfiístroj se nesmí
dále pouÏívat.
Popis
A V˘mûnn˘ kartáãek
B Spínaã zapnutí
C Spínaã vypnutí
D DrÏadlo
E Nabíjecí jednotka
Technické údaje
Napájení: viz typov˘ ‰títek na spodku
nabíjecí jednotky
Napûtí drÏadlové ãásti: 1,2 V
Pfiipojení a nabíjení
Tento zubní kartáãek je elektricky bezpeãn˘ a
mÛÏe b˘t pouÏíván v koupelnû.
Pfiipojte nabíjecí jednotku do zásuvky
elektrické sítû. Na nabíjecí jednotku
nasaìte drÏadlo. Rukojet musi byt vypnuta.
Po 16 hodinách je pfiístroj plnû nabit a
poskytne dobu provozu cca 20 minut.
Pfii kaÏdodenním pouÏívání pfiístroje
ponechejte drÏadlo nasazeno na zapojené
nabíjecí jednotce, tak bude vÏdy pfiístroj
plnû nabit˘. Pfiebíjení není moÏné.
Péãe o akumulátorovou baterii
Aby se udrÏela plná nabíjecí kapacita
akumulátorové baterie, kaÏd˘ch 6 mûsícÛ
odpojte nabíjecí jednotku od sítû a
pravideln˘m pouÏíváním drÏadlo vybijte.
PouÏití pfiístroje
S tímto zubním kartáãkem mÛÏete pouÏívat
jakoukoli dobrou zubní pastu.
Abyste zabránili rozstfiikování, pfiiloÏte
nejprve kartáãek na zuby a pak teprve
pfiístroj zapnûte.
Pomalu veìte kartáãek od zubu k zubu,
povrchu kaÏdého zubu vûnujte nûkolik
sekund.
âistûte dásnû a zuby, nejprve z vnûj‰í, pak
z vnitfiní strany a nakonec vyãistûte
skusné plochy.
Na kartáãek pfiíli‰ netlaãte a prostû jej
ponechejte, aby sám vykonal v‰echnu
práci.
Pro dokonalé odstranûní zubního plaku je
tfieba zuby ãistit nejménû dvû minuty.
âasovaã
(pouze D 8511, D 8513)
Vestavûn˘ ãasovaã si pamatuje
uplynulou dobu ãi‰tûní. Po dvou
minutách dá ãasovaã signál krátk˘m
pfieru‰ením pohybu kartáãku.
Bûhem nûkolika prvních dnÛ pouÏívání tohoto
pfiístroje mÛÏe docházet ke slabému krvácení
dásní, které v‰ak obvykle po nûkolika dnech
zmizí. Pfietrvává-li krvácení po dobu del‰í, neÏ
dva t˘dny, obraÈte se, prosím, na svého
zubního lékafie.
Zubní lékafii doporuãují vymûnit jak˘koli zubní
kartáãek vÏdy po 3 mûsících, jelikoÏ
opotfiebovaná vlákna kartáãku nemohou
odstranit plak ze zubÛ tak efektivnû, jako
nová. Proto je v˘mûnn˘ kartáãek vybaven
indikaãními vlákny INDICATOR
®
(I.a).
Pfii správném ãi‰tûní zubÛ, dvakrát dennû po
dvou minutách, zmizí z poloviny barva vláken
po 3 mûsících, v závislosti na typu pouÏívané
zubní pasty (I.b). JestliÏe se vlákna deformují
dfiíve, neÏ se zaãne ztrácet barva (I.c),
znamená to, Ïe na zuby a dásnû pfiíli‰ tlaãíte.
V
˘mûna náhradních kartáãkÛ
K dostání v maloobchodních prodejnách nebo
v servisních stfiediscích Braun.
âi‰tûní
Po pouÏití oplachujte drÏadlo s v˘mûnn˘m
kartáãkem nûkolik sekund pod tekoucí vodou,
pfiiãemÏ nechejte drÏadlo zapnuté (II) Pak
drÏadlo vypnûte a sejmûte kartáãkovou hlavu.
Opláchnûte oba díly oddûlenû pod tekoucí
vodou (III) a dosucha je otfiete.
Obãas také oãistûte nabíjecí jednotku vlhk˘m
hadfiíkem.
Poznámka k Ïivotnímu prostfiedí
Tento v˘robek obsahuje nikl-
kadmiové akumulátorové baterie. V
zájmu ochrany Ïivotního prostfiedí
nevyhazujte v˘robek po skonãení
jeho Ïivotnosti do bûÏného
domovního odpadu. MÛÏete jej
odevzdat v servisním stfiedisku Braun.
Pokud v‰ak chcete odstranit baterii radûji
sami, pfieãtûte si odstavec «Vyjmutí
akumulátorové baterie» (strana 12).
Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto
spotfiebiãe je 63,5 dB(A), coÏ pfiedstavuje
hladinu A akustického v˘konu vzhledem na
referenãní akustick˘ v˘kon 1 pW.
Zmûny jsou vyhrazeny.
Cd
4731328_D8011/D8511_AMEE Seite 7 Donnerstag, 8. Januar 2